خانه » ۸۲ درصد کالاهای مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد