خانه » دولت و بخش خصوصی برای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی همفکری می‌کنند