خانه » وزارت دفاع آمادگی دارد در تولید و انتقال دانش به سایر مجموعه ها کمک کند