خانه » کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها نیازمند اتخاذ رویکرد پیشگیرانه است