خانه » دستگاه های ذیربط اجازه ندهند تامین فوری واکسن در پیچ و خم ادرای معطل شود