خانه » نشست انتخاباتی منبری‌های جوان/ قمی: در مباحث انتخابات با مردم درددل کنیم