خانه » راستینه: در سال مانع زدایی ها و پشتیبانی ها به یاری کارگران خواهم شتافت