خانه » وزیری که جانش را پای دفن شرعی اموات «وبا» گذاشت