خانه » شوخی «حاج قاسم» با فرماندهی که یک ساعت بعد شهید شد