خانه » سرلشکر سلامی: سردار سلیمانی این هنر را داشت که دیپلماسی را در خدمت میدان آورد