خانه » شمخانی: دوگانه‌ای در اجرای سیاست‌های قطعی نظام در میدان و دیپلماسی وجود ندارد