خانه » بیانیه گام دوم می تواند به عنوان سندبالادستی نظام عمل کند