خانه » واکسیناسیون کرونای سالمندان بالای هشتاد سال آغاز شد/ مبادا سالمندی از واکسیناسیون جا بماند