خانه » برگزاری همایش «خلیج فارس خانه ماست» در دانشگاه دفاع ملی