خانه » خداییان: سازمان ثبت اسناد در ترویج مالکیت معنوی و کمک به تجاری سازی، گام‌های موثری برداشته است