خانه » ظریف: خروج نیروهای بیگانه از عراق احترام به حاکمیت این کشور است