خانه » راهکار چین برای پیشبرد روند چندجانبه حاکمیت اقلیمی در جهان