خانه » معاون دادستان کل کشور: ۲۴۰۰ بنگاه تولیدی تملیک‌شده از سوی بانک‌ها داریم