خانه » خداحافظی با تنش آبی در 100 شهر طی یکسال گذشته/ 1300 روستا به شبکه آب شرب متصل شدند