خانه » دولتی و عمومی شدن اتاق بازرگانی موجب پس‌رفت در اقتصاد خواهد شد