خانه » حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ اقدام مثبتی که دولت سیزدهم انجام داد