خانه » گفتگوی بازار با دبیر کل اتاق تهران (بخش پایانی) اتاق بازرگانی فقط کارت چاپ می کند| هرگز بریزو بپاش نداشتیم