خانه » ۶۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله نازک کاری رسید