خانه » دمای هوا تا نیمه مرداد ماه ۲ درجه بیش از حد نرمال است