خانه » دولت با «افزایش صادرات و آزادی اموال بلوکه شده» درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد