خانه » جزئیات تازه از ساخت و تکمیل 55 نیروگاه تجدیدپذیر