خانه » دولت خود را موظف به تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم می‌داند