خانه » پاسخ اتاق ایران به ادعای کذب یکی از اعضا در مورد پرداخت رشوه