خانه » میرمحمدیان: جهاد تبیین یعنی روایت و بیان دُرست و ارائه بینات برای حرف خوب