خانه » رئیس اتحادیه کتابفروشان: مغازه‌ها را بستید تا دستفروشان کار کنند؟