خانه » ۲۹۰ نفر از زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ با کمک نیکوکاران آزاد شدند