خانه » از تجارب استفاده نکنیم، باید منتظر ورود هر نوع ویروس به کشور باشیم