خانه » جریمه ۶۲ میلیاردی تعزیرات حکومتی برای یک شرکت متخلف مشتقات نفتی