خانه » ضبط کالا و جریمه ۶۲ میلیارد ریالی برای شرکت تولیدی مشتقات نفتی