خانه » انجمن دفاع از قربانیان تروریسم اقدام تروریستی اخیر در افغانستان را محکوم کرد