خانه » واریز ۶۵۰ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت