خانه » آصفری: مردم در همراهی هیچ جریانی قسم نخورده اند