خانه » مشارکت حداکثری در انتخابات مخالفین را از رسیدن به اهداف خود نا امید می‌کند