خانه » توزیع واکسن و شفافیت نصفه و نیمه در بلدیه /مردم برای نظارت کد ملی مدیران شهرداری را حفظ کنند!