خانه » جنیدی: کارگران و معلمان از بخش های مولد جامعه هستند