خانه » تغییرات قانون چک، جنبه کیفری آن را تضعیف کرد