خانه » بازرسی باید حکم دیده بـان را داشتـه باشـد/ سرباز بودن در نظام اسلامی یک افتخار است