خانه » حدادی: کارگران بازوان حرکت جامعه در مسیر پیشرفت هستند