خانه » وزارت بهداشت: مراسم احیا را در منزل برپا کنید/ در زمان مراسم ماسک را برندارید