خانه » حضور در شب های قدر مستحب، ولی مراعات دستورالعمل ها واجب است