خانه » فیروزی پوربادی: اولین قدم در تحقق شعار سال توجه به جامعه کارگری است