خانه » بیوکافی برای حاج قاسم خواند/ سرباز انقلاب، ایرانی اصیل