خانه » سفر وزیر برق عراق به تهران برای تسریع در پرداخت مطالبات مالی ایران