خانه » دستور برپایی ۵ بیمارستان صحرایی در کشور صادر شد