خانه » مراکز آموزشی و نظامی همچنان امن ترین مکان ها در مقابله با کرونا هستند